Eierbegrensninger, begrensninger i stemmerett, generalforsamlinger m.v.

Oslo Børs VPS Holding ASA har kun én aksjeklasse, og aksjene er fritt omsettelige med de begrensninger som følger av lovgivningen. I generalforsamlingen gir hver aksje én stemme med de begrensninger som følger av lovgivningen.

Erverv som fører til at erververen blir eier av en betydelig eierandel i en børs eller i et verdipapirregister krever tillatelse fra Finansdepartementet. Med betydelig eierandel menes direkte eller indirekte eierandel som representerer minst 10 prosent av aksjekapitalen eller stemmene, eller som på annen måte gjør det mulig å utøve betydelig innflytelse over forvaltningen av selskapet. Ethvert erverv som øker eierandelen slik at denne direkte eller indirekte overstiger 20, 30 eller 50 prosent av aksjekapitalen eller stemmene krever tillatelse fra departementet. Tillatelse kan bare gis når erververen anses egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av foretaket.

Selskapets vedtekter inneholder ingen bestemmelser om innkalling til generalforsamling. Det betyr at allmennaksjelovens bestemmelser gjelder. Innkalling skal etter allmennaksjeloven finne sted minimum tre uker før møtet skal holdes. I praksis søker Oslo Børs VPS Holding å sende ut innkalling til generalforsamlinger fire uker før generalforsamlingen skal avholdes.

Alle aksjonærer har rett til å delta på generalforsamlingen. Selskapet har ikke vedtektsfestet plikt til forhåndsvarsel fra aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen. Dette innebærer at enhver aksjonær kan møte uanmeldt. Av praktiske grunner bes aksjonærer som planlegger å møte på generalforsamlingen om å melde fra om dette i forkant.

Samtlige aksjonærer i Oslo Børs VPS Holding ASA kan delta på generalforsamlingen ved personlig oppmøte eller ved fullmektig med skriftlig og datert fullmakt forutsatt:

  1. at eierposisjonen er registrert i aksjeeierregisteret i VPS, eller
  2. at eierposisjonen, hvis den ikke fremkommer av aksjeeierregisteret meldes og godtgjøres forut for generalforsamlingen. Dette innebærer at aksjonærer med aksjer som er forvalterregistrert kan møte på generalforsamlingen dersom aksjonæren melder sitt aksjeeie til selskapet og dokumenterer dette med bekreftelse fra den forvalter som er registrert i VPS.

Aksjonærene gis mulighet til å begrense stemmefullmakter ved at det i fullmakten kan gis instruksjoner til hvordan fullmaktshaveren skal stemme i den enkelte sak.

Styrets medlemmer og daglig leder skal være tilstede under generalforsamlingen.

Styret skal sørge for at det foreligger forslag til uavhengig møteleder på generalforsamlingen.

Kontakt oss

Geir Heggem

Geir Heggem

Økonomidirektør konsern og IR
+47 22 34 17 22
+47 95 23 88 11