Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er selskapets høyeste beslutningsorgan. Alle aksjonærer har rett å framsette forslag til dagsorden, samt til å møte, holde innlegg og stemme på generalforsamlingen.

I henhold til norsk selskapslovgivning kreves fysisk tilstedeværelse av aksjonærene eller deres fullmektiger for å kunne avgi stemme. Videre kan det bare stemmes for aksjer som er registrert på eiers navn. Selskapet har ikke vedtektsfestet plikt til forhåndsvarsel fra aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen. Dette innebærer at enhver aksjonær kan møte uanmeldt. Av praktiske grunner bes aksjonærer som planlegger å møte på generalforsamlingen om å melde fra om dette i forkant. Aksjonærene gis mulighet til å avgi stemmefullmakter på forhånd, og til å begrense stemmefullmakter ved at det i fullmakten kan gis instruksjoner til hvordan fullmaktshaveren skal stemme i den enkelte sak.

Den årlige generalforsamlingen holdes normalt i mai. Innkallingen sendes til alle aksjonærer individuelt eller til aksjonærenes depotbank.

Kontakt oss

Geir Heggem

Geir Heggem

Økonomidirektør konsern og IR
+47 22 34 17 22
+47 95 23 88 11