Årsrapport 2016

Verdipapirmarkedets bidrag til vekst i samfunnet

I årene etter finanskrisen har mangel på kapital til vekst i næringslivet, og derved nye arbeidsplasser, preget store deler av Europa. EUs svar på dette er Capital Markets Union-direktivet. Det er et økende behov også i Norge for vekst i eksisterende og nye næringer, da viktige norske næringer er i en stor omstilling.
 
Konsernsjef Bente A. Landsnes

Årsoppgjøret 2016

  • Driftsinntekter: MNOK 901
  • Driftskostnader: MNOK 552
  • Årsresultat: MNOK 269
  • Resultat / aksje: NOK 6,27

Operasjonelle nøkkeltall

  • Antall nye aksjeutstedere: 17
  • Aksjetransaksjoner per dag: 92 300
  • Snittomsetning per dag: NOK mrd 4,15
  • Oppgjørsgrad VPS: 96,40 %
  • Oppgjorte transaksjoner: 12,3 mill

Oslo Børs VPS-aksjen

Virksomhetsbeskrivelse

Strategi
 
Strategien til Oslo Børs VPS er utarbeidet med tanke på å møte den voksende konkurransen i kjernevirksomheten.
 

 

Eierstyring og selskapsledelse
 
Eierstyring og selskapsledelse er viktig for Oslo Børs VPS som en sentral aktør i det norske verdipapirmarkedet.