Vekst i samfunnet

Norsk økonomi er i god utvikling. Norske myndigheter satser på lik linje med europeiske myndigheter på tiltak som bidrar til vekst i næringslivet. Bruk av verdipapirer til finansiering av vekst i småbedrifter anses å være viktig for veksten i samfunnet. Det etableres derfor både incentiver og lavterskeltilbud for å bidra til denne veksten, både i EU og i Norge. Som markedsoperatør har vi utviklet våre markedsplasser for å møte dette behovet.

Regulering påvirker i stor grad verdipapirmarkedet, og naturlig nok utviklingen for infrastrukturbedrifter som Oslo Børs og VPS. MiFID2 ble implementert 3. januar i 2018, og vi ser allerede hvordan den nye reguleringen påvirker utviklingen i annenhåndsmarkedet. Det var en intensjon om økt transparens i markedene og for aksjer ser vi noen grad av økende transparens. Men for obligasjoner er det tilbakemeldinger om at reguleringen dessverre har virket motsatt. Dette vil være et fokusområde videre fremover.

Konkurransen i markedet er fortsatt sterk innenfor alle områder. Oslo Børs har en sterk markedsandel i annenhåndsmarkedet og fortsetter løpende å utvikle sine systemer sammen med London Stock Exchange Group. Ny EU-regulering for verdipapirsentraler (CSDR) forventes å være implementert i Norge i løpet av 2018. Den vil blant annet åpne for konkurranse mellom verdipapirsentraler under konsesjon. VPS forbereder sine systemer for å tilfredsstille nye regulatoriske krav, men også med fokus på å utvikle konkurransedyktige tjenester og produkter.

Konsernets omgivelser er i en rivende utvikling. Hovedsakelig styrt av regulatoriske endringer i EU, skiftende teknologi og konkurranse. Det norske markedet er i en god utvikling når det gjelder bruk av verdipapirer. Myndighetenes forventninger om økt verdipapirfinansiering for mindre bedrifter har åpnet opp for nye markedsplasser, produkter og tjenester. Konsernet er godt posisjonert for denne veksten med alle sine markedsplasser til varierte behov. Veksten i noteringer på Merkur Market siden oppstarten for to år siden er et tydelig signal om et økende behov i markedet. Oslo Børs’ markedsplasser er bygd opp for å ivareta voksende bedrifters behov og vi ser i økende grad at mindre og mellomstore bedrifter tar trinnet opp til de mer regulerte markedene etter hvert som de utvikler seg i størrelse og får et økende kapitalbehov, samt flere og mer profesjonelle aksjonærer.

Samtidig er økt sparing og fornyet fokus på sparing til pensjon sterke drivere for plasseringer i verdipapirmarkedet. Myndighetenes etablering av ASK (Aksjesparekonto) og IPS (Individuell pensjonssparing) er tiltak som vil kunne bidra til økt sparing og høyere investeringer i verdipapirer. Aksje- og investorregistrene i VPS er godt forberedt for denne veksten.

Konsernets globale noteringstilbud og sterk sektor-satsing vil fortsette. Sett i sammenheng med det sterke finansclusteret som er etablert i Oslo, vil dette gi en fortsatt vekst i noteringer av aksjer og obligasjoner fra hele verden.

Konsernet vil videreføre den organiske vekststrategien for Oslo Børs, med mål om vekst i både det norske og internasjonale markedet.  I 2018 vil det særlig fokuseres på strategien for VPS, blant annet sett i lys av de endrede rammebetingelsene med innføring av CSDR (Central Securities Depositories Regulation), og en best mulig posisjonering av selskapets videre vekst utfra dette. Oslo Market Solutions fortsetter sin organiske vekst med digitale plattformer for blant annet verdipapirforetak og mediebedrifter, samtidig som det arbeides videre med realiseringen av målsettingene om å samle konsernets fonds- og kapitalforvaltningstjenester i VPS’ datterselskap Centevo.

Konsernsjef Bente A. Landsnes