Årsberetning og årsregnskap for 2018

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har vedtatt årsberetning og årsregnskap for 2018. I det vedtatte årsregnskapet er implementeringen av IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter endret sammenlignet med delårsrapporten for 4. kvartal 2018.

Endringen består i at inntekter fra børsintroduksjoner inntektsføres over gjennomsnittlig forventet noteringstid for ulike instrumenter og markedsplasser. Inntekter fra kapitalforhøyelser som finner sted etter børsintroduksjonen inntektsføres over gjennomsnittlig forventet resterende noteringstid. Gjennomsnittlig forventet noteringstid varierer fra to til seks år avhengig av markedsplass og type verdipapir. Tidligere ble disse inntektene inntektsført ved noteringstidspunktet.

Utsatt inntektsføring ved både inngangen til og utgangen av 2018 beløper seg til MNOK 100. Egenkapitalen er redusert med MNOK 75, mens utsatt skattefordel øker med MNOK 25. Endringen har ikke resultateffekt for 2018.

Bakgrunnen for at dette endres sammenlignet med delårsrapporten for 4. kvartal 2018 er den praksis som nå er klargjort og etablert med hensyn til introduksjons- og registreringsavgifter hos flere andre virksomheter av samme type som Oslo Børs VPS.

Endringen har ingen påvirkning på fakturering og innbetaling fra kunder eller kontantstrøm. Avgiftene er ikke refunderbare.

 

IAS 18

Endring

IFRS 15

Resultatregnskap 2018

 

 

 

Driftsinntekter

     1 046 868

 

     1 046 868

Driftskostnader 

        586 972

 

        586 972

Driftsresultat (EBIT)

        459 896

 

        459 896

Finansielle poster

            3 419

 

           3 419

Ordinært resultat før skattekostnad

        463 315

 

        463 315

Skattekostnad

        116 016

 

        116 016

Periodens resultat

        347 299

 

        347 299

 

 

 

 

Balanse pr 31.12.2018

 

 

 

It-systemer

         14 312

 

         14 312

Konsesjoner

           6 200

 

           6 200

Goodwill

       534 459

 

      534 459

Utsatt skatteeiendel

         48 211

      24 966

         73 177

Varige driftsmidler

         43 547

 

         43 547

Andre finansielle anleggsmidler

           8 821

 

           8 821

Fordringer

       102 523

 

      102 523

Statskasseveksler

       149 556

 

      149 556

Bankinnskudd, kontanter o.l

       539 750

 

      539 750

Eiendeler

   1 447 379

      24 966

   1 472 345

 

 

 

                   

Innskutt egenkapital

       567 996

     -74 897

      493 098

Minoritetsinteresser

               484

 

              484

Sum egenkapital

       568 480

 

      493 582

Pensjonsforpliktelser

       162 369

 

      162 369

Utsatt skatteforpliktelse

           1 753

 

           1 753

Rentebærende gjeld

       450 000

 

      450 000

Kontraktsforpliktelse

 

      52 625

         52 625

Kortsiktig gjeld

       264 777

      47 238

      312 014

Egenkapital og gjeld

   1 447 379

      24 965

   1 472 345

Finansiell kalender

Tid

Hendelse

13.02.2019

4. kvartal 2018

30.04.2019

1. kvartal 2019

14.05.2019

Generalforsamling

15.08.2019

2. kvartal 2019

31.10.2019

3. kvartal 2019

Resultatene for 2. kvartal og 4. kvartal presenteres i Børsens lokaler i Tollbugata 2 kl. 13:00.

Kvartalsvis finansiell informasjon

Oversikt over konsernets resultater, kvartalsvis og akkumulert, fra 1. kvartal 2008 og frem til sist avlagte resultatrapport.