Oslo Børs VPS Holding – 2. kvartal 2013

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2013 et overskudd på MNOK 61 (MNOK 53).

For en detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt).

Aksje- og derivatmarkedet har vært preget av et lavere aktivitetsnivå enn i samme periode i 2012. Det har dog vært en økning i aktivitet i perioden sammenlignet med 1. kvartal 2013. Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. På lik linje med resten av Europa er kvartalet preget av reduserte volumer i aksje- og derivatmarkedet. Noteringsmarkedet for aksjer har hittil i 2013 vist en forbedring sammenlignet med 2012. Obligasjons- og sertifikatmarkedet viser fortsatt en positiv utvikling. 

Inntektene i 2. kvartal 2013 er MNOK 13 eller 6% høyere enn i samme periode i 2012. Handel-, clearing- og oppgjørsinntekter har økt med MNOK 10. Handelsinntekter fra Burgundy AB og Fish Pool ASA utgjør MNOK 20 i kvartalet. Noterings- og registerinntekter har økt med MNOK 6. 

Inntektene i 1. halvår inkluderer inntektsføring av MNOK 84 i negativ goodwill som oppstod i forbindelse med oppkjøpet av Burgundy i januar 2013. Korrigert for dette, er inntektene i 1. halvår MNOK 2 høyere enn inntektene i samme periode i 2012. Handel-, clearing- og oppgjørsinntekter er redusert med MNOK 5. Handelsinntekter fra Burgundy og Fish Pool utgjør MNOK 31 i perioden. Noterings- og registerinntekter har økt med MNOK 10.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier utgjør MNOK 120 i kvartalet, en økning på MNOK 8 eller 8% fra samme periode i fjor. Burgundy og Fish Pool har kostnader på MNOK 14 i kvartalet. Korrigert for dette er kostnadene redusert med MNOK 6 sammenlignet med 2. kvartal 2012.

I 1. halvår er kostnadene MNOK 79 høyere enn i samme periode i 2012. Korrigert for engangsposter i forbindelse med bemanningsreduksjoner i Oslo Børs (MNOK 6), avsetninger for omorganiseringer i forbindelse med Burgundy (MNOK 59) og kostnader i forbindelse med handelssystem og kjernesystem (MNOK 2 i 1. halvår 2013 vs MNOK 5 i 1. halvår 2012) er kostnadene MNOK 17 høyere enn i samme periode i 2012 Burgundy og Fish Pool har kostnader (etter engangsposter) på MNOK 24 i kvartalet. Korrigert for dette er kostnadene redusert med MNOK 7 sammenlignet med 1. halvår 2012. Konsernet har fortsatt kontinuerlig fokus på driftskostnader.

Forut for konsolidering av Burgundy AB og Fish Pool ASA, forventes driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer i 2013 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470 til MNOK 480. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2012 MNOK 469 (etter korreksjon for engangsposter).

Det forventes ordinære driftsinntekter og driftskostnader fra Burgundy og Fish Pool på henholdsvis i underkant av MNOK 70 og i underkant av MNOK 50 i 2013. I 2014 forventes inntektene å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 20-25. Kostnadene forventes å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 15.

 

 

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.