Oslo Børs VPS Holding 2. kvartal 2016

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2016 et overskudd på MNOK 82 (MNOK 82).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

2. kvartal har vært preget av en noe høyere aktivitet i førstehåndsmarkedet enn i 1. kvartal, samtidig som aktiviteten i annenhåndsmarkedet gikk noe ned sammenlignet med foregående kvartal.

Inntektene var i kvartalet MNOK 236, MNOK 2 høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er totalt sett ned MNOK 2 sammenlignet med 2. kvartal 2015. Inntekter fra handel,  oppgjør og markedsdata har økt med henholdsvis MNOK 5 og MNOK 1, mens inntekter fra fond er redusert med MNOK 2.

Også hittil i år er inntektene opp MNOK 2. Noterings- og registerinntekter er totalt sett ned MNOK 2 sammenlignet med 1. halvår 2015. Inntekter fra handel og oppgjør og markedsdata har økt med henholdsvis MNOK 3 og MNOK 2, mens inntekter fra fond er redusert med MNOK 1.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 129 i kvartalet, opp MNOK 7 fra samme periode i 2015. Hittil i år har kostnadene økt med MNOK 6. Økningen har sammenheng med terminering av avtale med Percival CSD Partners samt videreføring av enkelte aktiviteter innenfor fornyelsesprogrammet i VPS.

Netto finansielle poster i kvartalet er, hovedsakelig som følge av lavere likvidbeholdning og lavere rentenivå, redusert med MNOK 2. Hittil i år er netto finansielle poster redusert med MNOK 3.

Oslo Børs har etter forespørsel fra Oslo Børs VPS Holding tatt initiativ til en prosess med Finanstilsynet for å få vurdert hvorvidt Oslo Børs VPS Holdings aksje kan tas opp til handel på Merkur Market, som er en multilateral handelsfasilitet. Oslo Børs har skissert konkrete tiltak for å avhjelpe potensielle interessekonflikter.  Finanstilsynets vurdering er at et slikt opptak ikke bør finne sted på grunn av at det vil være egnet til å svekke markedsaktørenes tillit til markedsplassen og at en slik ordning vil kunne bidra til uklarhet med hensyn til hvem som har det faktiske tilsyns- og kontrollansvar med markedet.  Begrunnelsen er således den samme som ved Finansdepartementets avslag på søknad om opptak av aksjen til notering på Oslo Børs eller Oslo Axess i august 2012.

Statoil valgte tidligere i år VPS til å utvikle systemløsningen for sitt aksjeutbytteprogram (Scrip) hvor deres ca 92.000 aksjonærer kan velge mellom å motta utbytte i kontanter, aksjer eller en kombinasjon. Utviklingen ble gjennomført som et fellesprosjekt med Statoil, DNB og VPS, og målet var å tilby aksjonærene å velge aksjer som utbytte gjennom en enkel og effektiv elektronisk løsning. I forståelse med Statoil, som gjerne vil bidra til standardisering og bransjeløsninger i det norske kapitalmarkedet, lanserer VPS innen kort tid en standardisert bransjeløsning for gjennomføring av aksjeutbytteprogram som et tilbud til alle selskaper som er registrert i VPS.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2016 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470. Økningen fra 2015 til 2016 skyldes engangskostnader i forbindelse med ny versjon av Millennium Exchange, samt videreføring av enkelte aktiviteter innenfor fornyelsesprogrammet i VPS.

Regjeringen har til hensikt å innføre en finansskatt fra 2017. Dette skal være en skatt på merverdien i finansiell tjenesteyting, og ses i lys av at sektoren er unntatt fra merverdiavgift. Utformingen av ordningen er pt. ikke kjent. En betydelig del av de tjenester som Oslo Børs VPS Holding tilbyr er finansielle tjenester som er unntatt merverdiavgift.

Den norske selskapsskattesatsen er i 2016 25%, ned fra 27% i 2015.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte avgifter / priser og effektivisering av tjenester, som vil komme kundene til gode.

 

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.