Oslo Børs VPS Holding – 2. kvartal 2017

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2017 et overskudd på MNOK 114 (MNOK 82). Hittil i år er overskuddet på MNOK 201 (130).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Også 2. kvartal har vært preget av høy aktivitet i førstehåndsmarkedet for både aksjer og obligasjoner. Aktiviteten i annenhåndsmarkedet for aksjer har vært noe lavere enn i samme periode i fjor.

Inntektene var i kvartalet MNOK 259, MNOK 23 høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er totalt sett opp MNOK 26 sammenlignet med 2. kvartal 2016, hvorav MNOK 2 har sammenheng med konsolidering av NOTC fra og med 2. kvartal 2017. Inntekter fra handel og oppgjør av aksjer og obligasjoner er uendret, mens inntekter fra handel i derivater er redusert med MNOK 3. Inntekter fra fond er økt med MNOK 2. Hittil i år er inntektene totalt sett opp med MNOK 48, hvorav MNOK 48 kommer fra økte noterings- og registerinntekter.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 121 i kvartalet, opp MNOK 4 fra samme periode i 2016. Hittil i år er kostnadene opp MNOK 12. Økningen har i hovedsak sammenheng med fornyelsesprogrammet i VPS, handelssystemprosjekter i Oslo Børs samt finansskatt.

Netto finansielle poster i kvartalet utgjør MNOK 21, en økning på MNOK 15 fra samme periode i fjor. Hittil i år er økningen også MNOK 15. Kjøpet av de siste 50% av NOTC AS – og overgang fra felleskontrollert virksomhet til heleid datterselskap – medfører etter IFRS at den tidligere egenkapitalinteressen i NOTC måles på nytt. Dette har medført resultatføring på MNOK 14,6 i kvartalet, og at netto finansielle poster har økt med MNOK 14,6 i perioden.

Oslo Børs VPS Holding vil – i tråd med Oslo Børs’ anbefalinger - også i fremtiden utarbeide og offentliggjøre kvartalsvise delårsrapporter. Presentasjoner vil bli avholdt i forbindelse med 2. og 4. kvartal. Selskapet vil som tidligere være tilgjengelig for spørsmål i forbindelse med den kvartalsvise rapporteringen.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2017 å beløpe seg til i overkant av MNOK 500. Dette inkluderer kostnader i 2017 knyttet til MiFID II-versjon av børsens handelssystem Millennium Exchange, tilpasning av VPS’ systemer til EUs CSD-regulering (CSDR), finansskatt som ble vedtatt av Stortinget i desember 2016 samt bytte av administrerende direktør i VPS. Finansskatten vil utgjøre 5% ekstra arbeidsgiveravgift på lønn og annen godtgjørelse i tillegg til opprettholdelse av selskapsskattesats på 25%.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.