Oslo Børs VPS Holding – 2. kvartal 2018

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2018 et overskudd på MNOK 94 (MNOK 114).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Den høye markedsaktiviteten har fortsatt inn i andre kvartal, både i første- og annenhåndsmarkedene for aksjer og obligasjoner. Inntektene var i kvartalet MNOK 267, MNOK 8 høyere enn i samme periode i fjor. Hittil i år er økningen MNOK 21.

Inntekter fra både Oslo Børs og VPS har økt med ca. MNOK 3 sammenlignet med samme periode i 2017. Hittil i år er økningen henholdsvis MNOK 12 og MNOK 5.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 136 i kvartalet, opp MNOK 14 fra samme periode i 2017. Hittil i år er økningen på MNOK 22. Økningen skyldes i hovedsak omstillingskostnader i VPS i forbindelse med fornyelse og tilpasning av organisasjonen til ny konkurransesituasjon, prosjektkostnader i VPS (herunder i forbindelse med CSDR, GDPR, aksjesparekonto og ny utstederportal) samt økte tilsynsavgifter til Finanstilsynet for alle de konsesjonspliktige selskapene i konsernet.

VPS har siden høsten 2017 gjennomført endringer i ledelse og organisasjon som ledd i forberedelser til ny konkurransesituasjon. Audun Bø tiltrådte som administrerende direktør i oktober 2017, mens Ingvild Kalleberg og Christian Aleksander Viken i juni 2018 tiltrådte som hhv. direktør for IT og digital utvikling og Kundeopplevelser og analyse. VPS har videre igangsatt tilpasning og fornyelse av flere deler av organisasjonen. VPS forventer ved utgangen av 2019 å ha i underkant av 100 ansatte (ned fra 107 ved inngangen til 2018).

Styret i Oslo Børs VPS Holding har i løpet av 1. halvår 2018 gjennomført en strategiprosess.

Det norske markedet, som er konsernets hovedmarked, er i god økonomisk utvikling, og det er en økende interesse for bruk av verdipapirmarkedet fra både norske og utenlandske utstedere. Det er særlig fokus fra både EU og norske myndigheter på å øke små og mellomstore bedrifters bruk av verdipapirmarkedet for finansiering, i tillegg til økt fokus på sparing i verdipapirer drevet av nye spare- og pensjonsordninger. På bakgrunn av dette forventes det de kommende årene vekst i bruken av konsernets tjenester.

Konsernets overordnede strategi er å opprettholde posisjonen i det norske markedet. Vi skal ytterligere styrke vår internasjonale posisjon på notering, registering, handel, oppgjør og oppbevaring av aksjer og obligasjoner, både innenfor og utenfor sterke sektorer.

VPS og post trade-sektoren står foran en større endringsfase med økt internasjonal standardisering og effektivisering, noe som etter styrets oppfatning vil øke mulighetene for samarbeid med andre aktører fremover. Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA er åpen for at VPS realiserer sine strategiske mål, og derved øker sin konkurransekraft, i samarbeid med andre.

De markedsmessige forholdene og konsernets inntekter vil variere over tid, men konsernet har som mål å skape grunnlag for en underliggende vekst i virksomheten uavhengig av varierende markedsforhold. Konsernet har mål om over tid å oppnå en årlig gjennomsnittlig vekst i underliggende EBITDA på 5% fra 2016. Konsernets driftskostnader før avskrivninger og amortiseringer forventes å utgjøre i størrelsesorden MNOK 540 i 2018, og på samme nivå i årene 2019 - 2021.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.

Ønsker du å slette ditt abonnement kan du sende en e-post til webansvarlig@oslobors.no.