Oslo Børs VPS Holding 3. kvartal 2017

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2017 et overskudd på MNOK 80 (MNOK 66). Hittil i år er overskuddet på MNOK 281 (196).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Årets 3. kvartal har vært preget av toppnoteringer for hovedindeksen og fortsatt god aktivitet i både første- og annenhåndsmarkedene for aksjer og obligasjoner.

Inntektene var i kvartalet MNOK 233, MNOK 28 høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er totalt sett opp MNOK 18 sammenlignet med 3. kvartal 2016, hvorav MNOK 2 har sammenheng med konsolidering av NOTC fra og med 2. kvartal 2017. Inntekter fra handel og oppgjør av aksjer og obligasjoner er opp MNOK 5, mens inntekter fra handel i derivater er uendret. Inntekter fra fond og markedsdata er økt med henholdsvis MNOK 4 og MNOK 1. Hittil i år er inntektene totalt sett opp med MNOK 76, hvorav MNOK 66 kommer fra økte noterings- og registerinntekter.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 120 i kvartalet, opp MNOK 12 fra samme periode i 2016. Hittil i år er kostnadene opp MNOK 24. Økningen har i hovedsak sammenheng med finansskatt, prosjekter i både Oslo Børs og VPS (herunder Mifid 2, CSDR, aksjesparekonto og modernisering), bytte av administrerende direktør i VPS, økning i aktivitetsavhengige kostnader samt generell lønns- og prisstigning.

Netto finansielle poster i kvartalet utgjør MNOK 2, på nivå med samme periode i fjor. Hittil i år er økningen MNOK 15. Kjøpet av de siste 50% av NOTC AS – og overgang fra felleskontrollert virksomhet til heleid datterselskap – medfører etter IFRS at den tidligere egenkapitalinteressen i NOTC måles på nytt. Dette har medført resultatføring på MNOK 14,6 i 2. kvartal, og at netto finansielle poster hittil i år har økt med MNOK 15.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2017 å beløpe seg til i overkant av MNOK 500, uendret fra forrige rapportering. Dette inkluderer kostnader knyttet til MiFID II-versjon av børsens handelssystem Millennium Exchange, tilpasning av VPS’ systemer til EUs CSD-regulering (CSDR), finansskatt som ble vedtatt av Stortinget i desember 2016 samt bytte av administrerende direktør i VPS. Finansskatten utgjør 5% ekstra arbeidsgiveravgift på lønn og annen godtgjørelse i tillegg til opprettholdelse av selskapsskattesats på 25%.

Kostnadene i 2018 forventes også å beløpe seg til i overkant av MNOK 500. Inkludert i dette inngår en økning i kostnadene i Centevo ifbm. planlagte utviklingsaktiviteter i selskapet.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men og en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.