Oslo Børs VPS Holding – 4. kvartal 2016

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2016 et overskudd på MNOK 74 (MNOK 73). Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte på NOK 3,85 pr. aksje.

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).
4. kvartal har vært preget av en noe høyere aktivitet i førstehåndsmarkedet enn i samme periode ifjor, samtidig som aktiviteten i annenhåndsmarkedet gikk noe ned sammenlignet med tilsvarende periode ifjor.

Inntektene var i kvartalet MNOK 234, MNOK 11 høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er totalt sett opp MNOK 12 sammenlignet med 4. kvartal 2015. Inntekter fra handel og oppgjør har økt med MNOK 4 mens inntekter fra fond og markedsdata er redusert med henholdsvis MNOK 5 og MNOK 1.

For året sett under ett er inntektene økt med MNOK 6. Noterings- og registerinntekter er totalt sett opp MNOK 16. Inntekter fra handel og oppgjør samt fond er redusert med henholdsvis MNOK 1 og MNOK 9, mens inntekter fra markedsdata har økt med MNOK 1.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 126 i kvartalet, opp MNOK 5 fra samme periode i 2015. For året sett under ett har kostnadene økt med MNOK 17. Økningen har sammenheng med terminering av avtale med Percival CSD Partners og videreføring av enkelte aktiviteter innenfor fornyelsesprogrammet i VPS, handelssystemprosjekter i Oslo Børs samt finansskatt. 

Netto finansielle poster i kvartalet utgjør MNOK 4, ned fra MNOK 5 i samme periode i 2015. For året sett under ett er netto finansielle poster redusert med MNOK 5, hovedsakelig som følge av lavere likvidbeholdning og lavere rentenivå.
Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte på NOK 3,85 pr. akse. Dette i tillegg til utbytte på NOK 2,60 som ble delt ut i desember 2016. Samlet sett vil da utbytter for 2016 utgjøre NOK 6,45 pr aksje, eller 93% av resultat pr. aksje før amortiseringer og nedskrivninger. Forslaget forutsetter at foreslåtte utdelinger fra datterselskaper til Oslo Børs VPS Holding ASA blir godkjent av Finanstilsynet. Nedskrivning i VPS i 2016 har påvirket årets resultat og derved også utbytte fra VPS for 2016 med ca MNOK 25 (etter skatt). VPS er i dialog med myndighetene om anledning til å foreta en utdeling utover årets resultat, men behandlingen av dette vil ta noe tid.

Etter termineringen av avtalen med Percival kommuniserte VPS at fornyelsen av eksisterende løsninger ville fortsette for å møte markedsbehov og krav som følger av ny regulering. Ved utgangen av august i 2016 publiserte VPS en Road Map som beskrev 28 konkrete leveranser til markedet fram til og med 2. kvartal 2018. Halvparten av disse er knyttet til nye reguleringer. Arbeidet med fornyelsen går etter planen, og i 4. kvartal 2016 er de avtalte leveransene satt i produksjon. 

Det er fortsatt et mål å flytte applikasjoner fra IBM stormaskin til en moderne, fleksibel og kostnadseffektiv Java/ Linux plattform. I Q4 satte VPS i produksjon en ny Java/ Linux driftsplattform. I all fornyelse og nyutvikling av applikasjoner er det et mål at disse skal leveres fra denne, slik at avhengigheten til IBM stormaskin over tid reduseres.

Stortinget besluttet den 20.12.2016 å innføre en ordning for Aksjesparekonto for privatpersoner i løpet av 2017. Aksjesparekonto vil gi privatpersoner mulighet til å kjøpe og selge børsnoterte aksjer og aksjefond uten å skatte for gevinst dersom midlene holdes innenfor Aksjesparekontoen. Finansdepartementet vil gjennom en forskrift som er under utarbeidelse, bestemme hvem som kan tilby Aksjesparekonto. Mest sannsynlig vil tilbydere være banker, verdipapirforetak og fondsforvaltningsselskaper. Det er stor oppmerksomhet og aktivitet hos mulige tilbydere av Aksjesparekonto for å posisjonere seg. VPS vil i løpet av Q1 ha gjort de tilpasningene i kjernetjenestene som er nødvendig for å understøtte innføringen av ordningen. Videre vil VPS tilrettelegge et sett med tilleggstjenester som etterspørres av mulige tilbydere. Det forventes en overgangsordning hvor eksisterende beholdninger i løpet av 2017 kan overføres Aksjesparekontoen uten skattbar realisering.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2017 å beløpe seg til i området MNOK 480 – 490. Dette inkluderer kostnader i 2017 knyttet til MiFID II-versjon av Millennium Exchange, tilpasning av VPS’ systemer til EUs CSD-regulering (CSDR) samt finansskatt som ble vedtatt av Stortinget i desember 2016. Finansskatten vil utgjøre 5% ekstra skatt på lønn og annen godtgjørelse i tillegg til opprettholdelse av selskapsskatt på 25%. 

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte avgifter / priser og effektivisering av tjenester, som vil komme kundene til gode.

 

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.