Oslo Børs VPS Holding – 4. kvartal 2017

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2017 et overskudd på MNOK 76 (MNOK 74). For året sett under ett er overskuddet på MNOK 357 (269). Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2017 på NOK 4,20 pr. aksje.

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Årets 4. kvartal har vært preget av toppnoteringer for hovedindeksen og fortsatt god aktivitet i både første- og annenhåndsmarkedene for aksjer og obligasjoner.

Inntektene var i kvartalet MNOK 252, MNOK 18 høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er totalt sett opp MNOK 16 sammenlignet med 4. kvartal 2016, hvorav MNOK 1 har sammenheng med konsolidering av NOTC fra og med 2. kvartal 2017. Inntekter fra handel og oppgjør av aksjer og obligasjoner er økt med MNOK 2, mens inntekter fra handel i derivater er redusert med MNOK 2. Inntekter fra fond er uendret mens inntekter fra markedsdata er økt med MNOK 1. For året sett under ett er inntektene totalt sett opp med MNOK 94, hvorav MNOK 82 kommer fra økte noterings- og registerinntekter.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 145 i kvartalet, opp MNOK 19 fra samme periode i 2016. Hittil i år er kostnadene opp MNOK 43. Økningen har i hovedsak sammenheng med finansskatt, prosjekter i både Oslo Børs og VPS (herunder MiFID II, CSDR, aksjesparekonto og modernisering), bytte av administrerende direktør i VPS, økning i aktivitetsavhengige kostnader samt generell lønns- og prisstigning.

Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2017 på NOK 4,20 pr. aksje. Dette i tillegg til utbytte på NOK 4,00 som ble delt ut i desember 2017. Samlet sett vil da utbytter for 2017 utgjøre NOK 8,20 pr aksje, eller 98% av resultat pr. aksje før amortiseringer og nedskrivninger. Forslaget forutsetter at foreslåtte utdelinger fra datterselskaper til Oslo Børs VPS Holding ASA blir godkjent av Finanstilsynet.

MiFID II trådte i kraft 3. januar 2018. De tradisjonelle børsenes markedsandeler har økt. Dette gjelder også Oslo Børs, som i januar 2018 hadde en markedsandel i OBX på ca 63%, opp fra ca 58% i både januar 2017 og i 2017 totalt sett. Omsetningen av aksjer gjennom europeiske dark pools er redusert med i størrelsesorden 15%.

Det skjer omfattende endringer i konsernets omgivelser av både teknologisk, konkurransemessig og regulatorisk art. Interessen for og bruken av verdipapirmarkedet vokser. Dette gjelder ikke minst spare- og pensjonsmarkedet. 

Styret har utfra dagens bilde konkludert med en organisk vekststrategi for selskapet Oslo Børs, med mål om vekst i både det norske og internasjonale markedet.  Oslo Børs skal videreføre sin strategi gjennom sin konsentrasjon om viktige sektorer i det norske verdipapirmarkedet, samt utvikling og salg av verdiøkende tjenester. Oslo Børs er godt posisjonert til å konkurrere i dette markedet.

Styret vil i 2018 særlig fokusere på strategien for VPS, blant annet sett i lys av de endrede rammebetingelsene med innføring av CSDR, og en best mulig posisjonering av selskapets videre vekst utfra dette.

Styret har også vurdert kapitalstrukturen i konsernet. I løpet av 1. halvår 2018 vil styret øke den rentebærende gjelden i Oslo Børs VPS Holding ASA med i størrelsesorden MNOK 450 (tilsvarende i størrelsesorden en ganger gjennomsnittlig EBITDA for konsernet de siste tre årene), med etterfølgende utbetaling til aksjonærene.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2018 å beløpe seg til i overkant av MNOK 500. Inkludert i dette inngår en økning i kostnadene i Centevo i forbindelse med planlagte utviklingsaktiviteter i selskapet.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men og en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.