Oslo Børs VPS Holding ASA 1. kvartal 2010

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2010 et resultat på MNOK 67,2 (MNOK 42,2). Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 246,1 (MNOK 231,1). Resultatforbedringen skyldes høyere inntekter og reduksjon av kostnader.

 

1. kvartal 2010

1. kvartal 2009

2009

Driftsinntekter

246 092

231 131

923 809

Driftsresultat

88 304

53 111

-862 182

Periodens resultat

67 248

42 176

-910 264

Resultat pr aksje (NOK)

1,56

0,98

-21,17

Resultat pr aksje før amortiseringer og nedskrivninger

1,91

1,43

7,20

 

For mer detaljert gjennomgang av de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Sammenlignet med 1. kvartal 2009 er inntektene økt med MNOK 15 eller 6,5%. Det er vekst innenfor de fleste inntektsområder, men inntekter fra handel i aksjer samt finansielle markedsdata viser nedgang.

Kostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger er, sammenlignet med samme periode i 2009, redusert med MNOK 14 eller 9 %. Reduksjonen skyldes økt aktivering av interne ressurser samt mindre bruk av eksterne ressurser. Avviklingen av Neste generasjon fond i VPS har medført eksterne kostnader i 1. kvartal på MNOK 6,5.

Oslo Børs arbeider kontinuerlig for å opprettholde konkurranseevnen og stimulere til økt handel og likviditet på børsens markedsplasser. I den forbindelse justeres avgiftene på handel i aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess ytterligere fra april 2010. Dette er tredje gang Oslo Børs reduserer handelsavgiftene for aksjehandel siden september 2008. I tillegg gjøres det endringer i prismodellen, som innebærer endrede rabatter og større fleksibilitet for våre kunder. Basert på handelsaktiviteten i 2009 ville endringen i prismodellen og handelsavgifter medført en inntektsreduksjon på ca. 10 millioner kroner for Oslo Børs VPS i 2009.

Styret i Oslo Børs VPS har mottatt forslag om å børsnotere konsernet fra enkelte aksjonærer. Styret har derfor gitt styreleder i mandat å høre flere av de større aksjonærene. Flertallet av aksjonærene var opptatt av at konsernet i den nærmeste perioden prioriterte sine ressurser på å møte og tilpasse seg konkurransesituasjonen, effektivisere konsernet mv. Basert på høringen er styrets konklusjon at det hovedsakelig er en positiv innstilling til på lengre sikt å vurdere en børsnotering, og styret vil derfor realitetsbehandle saken i løpet av 12-15 måneder.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Vedtatte prisreduksjoner med virkning fra 2009 og 2010, påvirker inntektene i 2010. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det antas at konkurransen vil øke i tiden fremover. Oslo Børs VPS vil også i 2010 vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

Driftskostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger i 2010 forventes å bli på i overkant av MNOK 500, hvorav avskrivninger forventes å utgjøre i størrelsesorden MNOK 70. Aktivering av interne ressurser utgjør MNOK 20, mens amortiseringer av merverdier forventes å utgjøre MNOK 80. Det er planlagt med investeringer i 2010 på i underkant av MNOK 100.

Konsernets hovedutfordring i de kommende årene er det nye konkurransebildet for den norske verdikjeden som forventes å gi reduserte markedsandeler i handel og oppgjør av verdipapirer notert på Oslo Børs. Sentral motpart for aksjer er planlagt implementert i mai 2010. Innføring av sentral motpart vil ha en betydelig negativ effekt på inntektene fra oppgjørsvirksomheten i VPS. På lengre sikt vil blant annet den europeiske sentralbankens initiativ til et europeisk oppgjørssystem, T2S, kunne påvirke oppgjørsområdet i VPS.

 

For ytterligere informasjon:

Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Oslo, 29. april 2010

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00