Oslo Børs VPS Holding ASA – 1. kvartal 2013

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2013 et overskudd på MNOK 35 (MNOK 50). Driftsinntektene endte på MNOK 294,3 (221,8) i kvartalet, mens driftsresultatet endte på MNOK 43,6 (MNOK 63,2).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Aksje- og derivatmarkedet har vært preget av et lavere aktivitetsnivå enn i tidligere perioder og i samme periode i 2012. Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. På lik linje med resten av Europa er kvartalet preget av reduserte volumer i aksje- og derivatmarkedet. Noteringsmarkedet for aksjer har hittil i 2013 vist en forbedring sammenlignet med 2012. Obligasjons- og sertifikatmarkedet viser fortsatt en positiv utvikling.

Inntektene i 1. kvartal 2013 inkluderer inntektsføring av MNOK 84 i negativ goodwill som oppstod i forbindelse med oppkjøp av Burgundy AB i januar 2013. Korrigert for dette, er inntektene i 1. kvartal 2013 MNOK 11 lavere enn inntektene i samme periode i 2012. Det er spesielt inntekter fra handel, clearing og oppgjør av aksjer og derivater notert på Oslo Børs som er redusert (MNOK 23). Inntekter fra Burgundy AB og Fish Pool ASA utgjør MNOK 11 i kvartalet.

 Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier er i kvartalet MNOK 70 høyere enn i samme periode i 2012. Korrigert for engangsposter i forbindelse med bemanningsreduksjoner i Oslo Børs (MNOK 6) samt avsetninger for omorganiseringer i forbindelse med Burgundy (MNOK 59), er kostnadene MNOK 5 høyere enn i samme periode i 2012. Burgundy og Fish Pool har kostnader (etter engangsposter) på MNOK 10 i kvartalet. Samlet sett er det dermed en reduksjon i kostnader på MNOK 5 sammenlignet med 1. kvartal 2012. Konsernet har fortsatt kontinuerlig fokus på driftskostnader.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen posttrade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

 Forut for konsolidering av Burgundy AB og Fish Pool ASA, forventes driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer i 2013 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470 til MNOK 480Tilsvarende kostnader utgjorde i 2012 MNOK 469 (etter korreksjon for engangsposter).

Det forventes ordinære driftsinntekter og driftskostnader fra Burgundy og Fish Pool på henholdsvis i underkant av MNOK 70 og i underkant av MNOK 50 i 2013.  Burgundy forventes å ha en positiv effekt på EBITDA for konsernet i 2013. For 2014 forventes effekten å være nøytral.

 

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.