Oslo Børs VPS Holding ASA – 1. kvartal 2015

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2015 et overskudd på MNOK 70 (MNOK 66).

For en detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt). 

1. kvartal har vært preget av betydelig volatilitet i markedet. Dette har medført høy aktivitet i annenhåndsmarkedet sammenlignet med i fjor. Oslo Børs VPS opplever fortsatt interesse for notering og registrering av både aksjer, obligasjons- og sertifikatlån. Inntektene fra videreført virksomhet var i kvartalet MNOK 226, eller MNOK 5 lavere enn i samme periode i fjor. Engangsinntekter fra Burgundy i 1. kvartal 2014 utgjorde MNOK 7. Korrigert for dette har inntektene økt med MNOK 2. Handels-, og oppgjørsinntekter (korrigert for Burgundy) og markedsdata har begge økt med MNOK 3, mens inntekter fra førstehåndsmarkedet er redusert med MNOK 5.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 121 i kvartalet, en økning på MNOK 5 fra samme periode i 2014. Økningen skyldes dels lønns- og prisstigning, og dels engangskostnader i forbindelse oppgraderinger av handelssystemet Millennium Exchange, herunder implementering av dark poolen North Sea. 

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har, for å tilrettelegge for utdeling av utbytte flere ganger i året, foreslått overfor den ordinære generalforsamlingen at styret i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014. Styret har til intensjon å beslutte utdeling av utbytte to ganger pr år, nærmere bestemt i juni og desember. Dette innebærer ingen endring i utbyttepolitikk eller –praksis for øvrig.

Oslo Børs planlegger å lansere Oslo Børs Mid Cap Index den 1. juni 2015. Indeksen vil inkludere både aksjer og egenkapitalbevis, hvor selskapet har en markedsverdi fra NOK 1 milliarder til NOK 15 milliarder. Verdipapiret må ha vært handlet minst 90% av alle handelsdager i vurderingsperioden.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2015 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 450 til MNOK 460. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2014 MNOK 440.  Økningen skyldes engangskostnader i forbindelse med fornyelsesprogrammet i VPS, oppgraderinger av handelssystemer og ordinær lønns- og prisstigning.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester, som vil komme kundene til gode.

 

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.

Ønsker du å slette ditt abonnement kan du sende en e-post til webansvarlig@oslobors.no.