Oslo Børs VPS Holding ASA – 3. kvartal 2014

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2014 et overskudd på MNOK 59 (MNOK 61).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Den positive utviklingen har fortsatt inn i 3. kvartal 2014. I tillegg til høyere aktivitet i annenhåndsmarkedet sammenlignet med i fjor, opplever Oslo Børs VPS en fortsatt god interesse for notering og registrering av både aksjer, obligasjons- og sertifikatlån. 

Inntektene i kvartalet var MNOK 209 eller MNOK 11 lavere enn i samme periode i fjor. Inntekter fra oppkjøpte og solgte selskaper (Burgundy og Oslo Clearing) er redusert med MNOK 30. Organisk vekst utgjør dermed MNOK 19. Handels-, og oppgjørsinntekter har økt med MNOK 6, mens noterings- og registerinntekter og markedsdata har økt med henholdsvis MNOK 9 og MNOK 2.

Korrigert for inntektsføring av MNOK 84 i negativ goodwill i 2013, er inntektene i de ni første månedene opp med MNOK 15. Korrigert for inntekter i oppkjøpte og solgte selskaper er inntektene opp med MNOK 60. Handels- og oppgjørsinntekter har økt med MNOK 20, mens noterings- og registerinntekter og markedsdata har økt med henholdsvis MNOK 33 og MNOK 4. 

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier utgjør MNOK 100 i kvartalet, en reduksjon på MNOK 6 fra samme periode i 2013. Korrigert for engangsposter i 2013, samt kostnader i oppkjøpte og solgte selskaper (Burgundy, Fish Pool, Evolution og Oslo Clearing) og andre engangsposter, er kostnadene uendret.

Hittil i år er kostnadene etter korreksjon for kostnader i oppkjøpte og solgte selskaper samt andre engangsposter opp med MNOK 5. Dette skyldes i stor grad kostnader direkte forbundet med høyere handelsvolum og kostnader i forbindelse med teknologiske oppgraderinger. 

Netto finansielle poster i kvartalet er uendret fra 2013. Korrigert for gevinst ved salg av Oslo Clearing ASA (MNOK 48), er netto finansielle poster hittil i år redusert med MNOK 3. Dette  som følge av lavere avkastning på likvide midler.

VPS har i noe tid arbeidet med å planlegge den strategiske utviklingen av sin infrastruktur for å sikre fremtidig konkurransekraft samt imøtekomme nye reguleringer. VPS forventer i løpet av kort tid å inngå avtale med en leverandør om utskifting av kjernesystemer for register- og oppgjørsvirksomheten. VPS forventer å starte et implementeringsprosjekt i løpet av 4. kvartal 2014.

Prosjektet, som er forventet å pågå til primo 2. kvartal 2017, vil ha en ramme på vederlag til eksterne leverandører på ca MNOK 120. Av dette vil i underkant av MNOK 20 kostnadsføres direkte, mens resten vil balanseføres. VPS legger videre til grunn gjennom prosjektet å oppnå en årlig kostnadsbesparelse på i størrelsesorden MNOK 20 (helår fra og med 2018).

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2014 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 450 til MNOK 470. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2013 i overkant av MNOK 440 (etter korreksjon for engangsposter og endringer i konsernsammensetning).

 

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.