Oslo Børs VPS Holding ASA – 3. kvartal 2015

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2015 et overskudd på MNOK 73 (MNOK 59).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

3. kvartal har vært preget av generelt sett noe lavere aktivitet enn foregående kvartaler. Dette gjelder både første- og annenhåndsmarkedet. Aktiviteten har dog, med unntak av førstehåndsmarkedet for aksjer, vært høyere enn i samme periode i fjor. Oslo Børs VPS opplever også fortsatt god interesse for notering og registrering av både aksjer, obligasjons- og sertifikatlån. Inntektene var i kvartalet MNOK 211, eller MNOK 3 høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er redusert med MNOK 5, mens inntekter fra handel og oppgjør har økt med MNOK 5. Inntekter fra fond har økt med MNOK 2. Inntektene fra handel og oppgjør i 3. kvartal inkluderer en engangspost på MNOK 2.

Hittil i år har inntektene fra videreført virksomhet økt med MNOK 11. Hensyntatt engangsinntekter fra Burgundy i 1. kvartal 2014, har inntektene økt med MNOK 18. Noterings- og registerinntekter er redusert med MNOK 2. Inntekter fra markedsdata og fond har økt med henholdsvis MNOK 6 og MNOK 5, mens inntekter fra handel og oppgjør har økt med MNOK 9.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 102 i kvartalet, en økning på MNOK 2 fra samme periode i 2014. Hittil i år har kostnadene økt med MNOK 16. Økningen i kvartalet skyldes blant annet lønns- og prisstigning, økt aktivitet i enkeltselskaper og engangsposter.

Netto finansielle poster i kvartalet er, som følge av lavere likvidbeholdning og lavere rentenivå, redusert med MNOK 2.

En av VPS sine største kunder innenfor fondsområdet har varslet at kontrakten med VPS vil bli avsluttet i løpet av 2016. Kunden vil erstatte VPS sine tjenester med egne nyutviklede løsninger. VPS har i dag løsninger som fungerer godt i det nordiske markedet, men kunden har strategiske mål om global ekspansjon som krever løsninger og tjenester VPS ikke har eller ser behov for hos andre kunder. Omsetningsbortfallet som følge av oppsigelsen kan være inntil MNOK 10 i 2016 og MNOK 18 i 2017.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2015 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 450 til MNOK 460. Tilsvarende kostnader i 2016 forventes å utgjøre i størrelsesorden MNOK 460 til NOK 470. Økningen fra 2015 til 2016 skyldes hovedsakelig engangskostnader i forbindelse med fornyelsesprogrammet i VPS.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester, som vil komme kundene til gode.

 

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

 

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.