Oslo Børs VPS Holding ASA – 4. kvartal 2013

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2013 et overskudd på MNOK 57,3 (MNOK 56,5). For året under ett oppnådde konsernet et resultat på MNOK 214 (MNOK 194). Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for 2013 på NOK 7,00 per aksje.

For en detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt).

Aksje- og derivatmarkedet har i 4. kvartal vist en positiv utvikling sammenlignet med første del av 2013. Året sett under ett har vært preget av et lavere aktivitetsnivå enn i 2012. Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde i noteringsmarkedet samt press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. På lik linje med resten av Europa er kvartalet preget av reduserte volumer i aksje- og derivatmarkedet. Noteringsmarkedet for aksjer har vist en forbedring sammenlignet med 2012. Obligasjons- og sertifikatmarkedet viser fortsatt en positiv utvikling. 

Inntektene i 4. kvartal er MNOK 45 eller 23% høyere enn i samme periode i 2012. Handels, clearing- og oppgjørsinntekter har økt med MNOK 21. Handelsinntekter fra Burgundy AB og Fish Pool ASA utgjør MNOK 22 i kvartalet. Evolution, som ble kjøpt opp primo juli 2013, har i perioden hatt inntekter på MNOK 4. Noterings- og registerinntekter har økt med MNOK 19. For året sett under ett har inntektene økt med MNOK 157. Inntekter knyttet til Burgundy, Fish Pool og Evolution utgjør MNOK 163 i 2013, hvorav MNOK 83 gjelder inntektsføring av negativ goodwill som oppstod i forbindelse med oppkjøp av Burgundy AB i januar 2013.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier utgjør MNOK 129 i kvartalet, en økning på MNOK 44 fra samme periode i 2012. Konsernet hadde i 4. kvartal 2012 engangseffekter i forbindelse med endringer av pensjonsordninger som reduserte kostnadene med MNOK 42. Andre engangsposter er i 4. kvartal 2013 redusert med MNOK 2 sammenlignet med 4. kvartal 2012. Burgundy, Fish Pool og Evolution har i 4. kvartal hatt kostnader på MNOK 8. Korrigert for dette er kostnadene i perioden MNOK 5 eller 4% lavere enn i samme periode i 2012. For året sett under ett er kostnadene korrigert for engangsposter redusert med MNOK 18 eller 4% sammenlignet med 2012.

Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2013 på NOK 7 pr. aksje. Forslaget forutsetter at foreslåtte utdelinger fra datterselskaper til Oslo Børs VPS Holding ASA blir godkjent av Finansdepartementet.

Utsikter for 2014
Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen posttrade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om å selge 100 prosent av Oslo Clearing til sveitsiske SIX. Forutsatt oppfyllelse av closing conditions, forventes salget sluttført i 2. kvartal 2014.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2014 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 450 til MNOK 470. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2013 i overkant av MNOK 440 (etter korreksjon for engangsposter og endringer i konsernsammensetning).

Kjøpet av Burgundy medførte, utover inntektsføring av negativ goodwill på MNOK 84, inntekter i 2013 på MNOK 60. Inntekter fra Burgundy i 2014 forventes å utgjøre MNOK 8.

 

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.