Oslo Børs VPS Holding ASA – 4. kvartal 2014

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2014 et overskudd på MNOK 63 (MNOK 57). For året under ett var overskuddet MNOK 304 (MNOK 214) i 2014. Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte på regnskapsåret 2014 på NOK 8,20 pr. aksje.

For en detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt).

4. kvartal har vært preget av betydelig volatilitet i markedet. Dette har medført høy aktivitet i annenhåndsmarkedet sammenlignet med i fjor. Oslo Børs VPS opplever fortsatt interesse for notering og registrering av både aksjer, obligasjons- og sertifikatlån.  Inntektene fra videreført virksomhet var i kvartalet MNOK 232 eller MNOK 1 høyere enn i samme periode i 2013. Engangsinntekter fra Burgundy i 4. kvartal 2013 utgjorde MNOK 17. Korrigert for dette har inntektene økt med MNOK 18. Handels-, og oppgjørsinntekter (korrigert for Burgundy) har økt med MNOK 10, mens noterings- og registerinntekter og markedsdata begge har økt med MNOK 4.

Korrigert for inntektsføring av MNOK 84 i negativ goodwill i forbindelse med Burgundy i 2013, er inntektene i 2014 opp med MNOK 34. Korrigert for effekter av oppkjøp i 2013 samt engangsinntekter fra Burgundy, er inntektene opp med MNOK 76. Handels- og oppgjørsinntekter har økt med MNOK 30, mens noterings- og registerinntekter har økt med MNOK 36 og markedsdata har økt med  MNOK 7.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier utgjør MNOK 155 i kvartalet, en reduksjon på MNOK 3 fra samme periode i 2013. Korrigert for engangsposter i 2013, samt kostnader i oppkjøpte selskaper (Burgundy, Fish Pool og Evolution) og andre engangsposter, er kostnadene tilnærmet uendret.

Styret er opptatt av at konsernet og det enkelte selskap i konsernet har en tilfredsstillende likviditet og soliditet. Etter en vurdering på basis av dette, vil styret foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2014 på NOK 8,20 pr. aksje. Dette utgjør 111% av resultat pr. aksje før amortisering av merverdier for 2014 korrigert for gevinst ved salg av aksjer i Oslo Clearing. Forslaget forutsetter at foreslåtte utdelinger fra datterselskaper til Oslo Børs VPS Holding ASA blir godkjent av Finansdepartementet.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2015 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 450 til MNOK 460. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2014 MNOK 440.  Økningen skyldes dels kostnader i forbindelse med fornyelsesprogrammet i VPS og dels ordinær lønns- og prisstigning.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.