Oslo Børs VPS Holding ASA – 4. kvartal 2015

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2015 et overskudd på MNOK 73 (MNOK 63). Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2015 på NOK 4,15 pr. aksje.

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

4. kvartal har vært preget av generelt sett noe lavere aktivitet enn foregående kvartaler. Dette gjelder både første- og annenhåndsmarkedet. Inntektene var i kvartalet MNOK 223, eller MNOK 9 lavere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er redusert med MNOK 2, mens inntekter fra handel og oppgjør er redusert med MNOK 9. Inntekter fra markedsdata og fond har begge økt med MNOK 1.

For året sett under ett har inntektene fra videreført virksomhet økt med MNOK 2. Hensyntatt engangsinntekter fra Burgundy i 1. kvartal 2014, har inntektene økt med MNOK 9. Noterings- og registerinntekter er redusert med MNOK 3. Inntekter fra markedsdata og fond har økt med henholdsvis MNOK 5 og MNOK 7, mens inntekter fra handel og oppgjør er uendret. 

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 121 i kvartalet, ned MNOK 2 fra samme periode i 2014. For året sett under ett har kostnadene økt med MNOK 14. Økningen skyldes blant annet lønns- og prisstigning, økt aktivitet i enkeltselskaper og engangsposter.

Det er i 4. kvartal foretatt en nedskrivning på MNOK 15 av merverdier knyttet til Fish Pool. Nedskrivningen har sammenheng med reduserte inntekter i 2015 for selskapet. 

Netto finansielle poster i kvartalet er, hovedsakelig som følge av lavere likvidbeholdning og lavere rentenivå, redusert med MNOK 3.

Skattekostnaden i 4. kvartal og 2015 er påvirket av tilbakeføring av en avsetning på MNOK 23. Endring av selskapsskattesats fra 27% til 25% har medført en reduksjon i utsatt skattefordel, og en skattekostnad, på MNOK 4. 

Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2015 på NOK 4,15 pr. aksje. Dette i tillegg til utbytte på NOK 2,60 som ble delt ut i desember 2015. Samlet sett vil da utbytter for 2015 utgjøre NOK 6,75 pr aksje, eller 92% av resultat pr. aksje før amortiseringer og nedskrivninger. Forslaget forutsetter at foreslåtte utdelinger fra datterselskaper til Oslo Børs VPS Holding ASA blir godkjent av Finansdepartementet.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2016 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 460 til NOK 470. Økningen fra 2015 til 2016 skyldes hovedsakelig engangskostnader i forbindelse med fornyelsesprogrammet i VPS. 

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester, som vil komme kundene til gode.

 

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.