Aksjonær- og IR-politikk

Utgangspunktet for styrets aksjonærpolitikk er at de omfattede virksomhetene gjennom sine virksomheter og styring av disse, søker å skape langsiktige verdier for aksjonærene i Oslo Børs VPS Holding. Styret i Oslo Børs VPS Holding er også opptatt av den rolle virksomhetene spiller for norsk næringsliv, og det samfunnsansvar det innebærer. Etter styrets syn innebærer denne rollen få beskrankninger i forhold til det å skape langsiktige verdier for aksjonærene i Oslo Børs VPS Holding.

Videre skal utgangspunktet for aksjonærpolitikken oppfylle beste praksis for:

  • Informasjon til aksjonærene
  • Likebehandling av aksjonærene
  • Innflytelse for aksjonærene

Virksomhetene vil ved konkrete tiltak som markedsføring overfor sine kunder samt produktutvikling og tillitsbygging, søke å påvirke konsernets inntekter. Både Oslo Børs og Verdipapirsentralen er som infrastrukturbedrifter preget av en høy andel av faste kostnader som ikke varierer med aktivitetsnivået. Det fokuseres derfor sterkt på kostnadsstyring. Konsernets kapitalstruktur og utbyttepolitikk må vurderes ut i fra hva som fra aksjonærenes side anses som hensiktsmessig og ønskelig.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA ser det generelt som naturlig at det vesentligste av årsresultatet for konsernet utdeles som utbytte. Det skal dog tas hensyn til kravene til likviditet og soliditet, inklusive mulige og planlagte investeringers påvirkning på disse forholdene. Det deles normalt ut utbytte to ganger per år.

Oslo Børs VPS Holding ASA har informasjonsmessig valgt å opptre som om selskapet er børsnotert. Enhver hendelse eller beslutning som kan antas å ha betydning for kursen på selskapets aksjer skal offentliggjøres umiddelbart. Selskapet har også valgt å offentliggjøre kvartalsvise delårsrapporter og offentliggjør disse normalt i måneden etter at kvartalet er avsluttet. Delårsrapportene for 2. og 4. kvartal presenteres i åpne presentasjoner i børsens lokaler. Styremedlemmer i Oslo Børs VPS Holding og alle datterselskaper, samt konsernledelsen og medlemmer av ledergrupper i alle datterselskaper, er ansett som primærinnsidere og er pålagt å melde fra om kjøp og salg av aksjer i Oslo Børs VPS Holding.

Oslo Børs VPS Holding har egne investorsider som oppdateres fortløpende på www.osloborsvps.no. Her finnes operasjonelle hovedtall som oppdateres hver måned, finansiell informasjon, informasjon om primærinnsidere og annet offentliggjort materiale, aksjonærinformasjon mv.

Selskapets ledelse er tilgjengelige for dialog med investorer, analytikere mv. Ledelsen vil i slik dialog kunne gi presentasjoner av konsernets virksomhet mv. men det gis ikke annen informasjon enn det som allerede er offentlig tilgjengelig.

Kontakt oss

Geir Heggem

Geir Heggem

Økonomidirektør konsern og IR
+47 22 34 17 22
+47 95 23 88 11