Oslo Børs VPS Holding ASA – 4. kvartal 2012

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2012 et overskudd på MNOK 56 (MNOK 44). For året under ett oppnådde konsernet et resultat på MNOK 194 (MNOK 233). Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for 2012 på NOK 7,00 per aksje.

For en detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt).

Aksje- og derivatmarkedet har vært preget av et lavere aktivitetsnivå enn i tidligere perioder og i samme periode i 2011. Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. På lik linje med resten av Europa er kvartalet preget av reduserte volumer i aksje- og derivatmarkedet. Obligasjons- og sertifikatmarkedet viser fortsatt en positiv utvikling.

Inntektene i 4. kvartal 2012 er MNOK 21 lavere enn inntektene i samme periode i 2011. For året sett under ett er inntektene redusert med MNOK 92. Det er spesielt inntekter fra handel, clearing og oppgjør av aksjer og derivater som er redusert (MNOK 20 i 4. kvartal og MNOK 75 for året sett under ett). Inntekter fra salg av markedsdata er i kvartalet og hittil i år redusert med henholdsvis MNOK 2 og MNOK 12. Inntektene i 2011 var påvirket av engangsposter på MNOK 3.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier er i kvartalet og for året sett under ett henholdsvis MNOK 35 og MNOK 28 lavere enn i samme perioder i 2011. Korrigert for engangsposter i forbindelse med endring av pensjonsordninger (MNOK 42), kostnader i forbindelse med arbeidet med implementering av nytt handelssystem på Oslo Børs (MNOK 4 i 4. kvartal og MNOK 12 for året sett under ett) og omstillingskostnader i 1. kvartal 2011 (MNOK 5), er kostnadene henholdsvis MNOK 4 og MNOK 8 høyere enn i samme perioder i 2011. Konsernet har kontinuerlig fokus på driftskostnader.

Oslo Børs har i februar 2013 mottatt godkjennelse fra myndighetene for kjøp av over 90% av aksjene i Fish Pool ASA. Oslo Børs er enig med aksjonærer i fiskederivatbørsen Fish Pool ASA om å kjøpe ca 94% av aksjene i selskapet. Kjøpet vil gjennomføres snarlig og er et ledd i å styrke børsens satsing på sjømatsektoren, hvor Oslo Børs allerede er verdensledende.

Styret i Oslo Børs VPS Holding har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2012 på NOK 7 pr. aksje. Forslaget forutsetter at foreslåtte utdelinger fra datterselskaper til Oslo Børs VPS Holding ASA blir godkjent av myndigheter.

Utsikter for 2013
Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

Forut for konsolidering av Burgundy AB og Fish Pool ASA, forventes driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer i 2013 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470 til MNOK 480. Etter korreksjon for effekt av endring av pensjonsordninger, er tilsvarende i 2012 MNOK 469.

 

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.