Vedtekter for Oslo Børs VPS Holding ASA

Vedtatt den 11. juni 2007, endret 25. mai 2010 og 21.mai 2012.

§1
Selskapets navn er Oslo Børs VPS Holding ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§2
Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§3
Selskapets formål er å ha eierinteresser i selskaper som driver børsvirksomhet og verdipapirregistrering, samt virksomhet som har naturlig sammenheng med dette.

§4
Aksjekapitalen er 86.008.000,- fordelt på 43.004.000 aksjer á kr 2,-.

§5
Selskapets styre skal bestå av minst fem medlemmer og høyst 12 medlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

Selskapet tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

Styremedlemmenes funksjonstid er ett år.

Generalforsamlingen kan velge inntil tre varamedlemmer som trer inn for de aksjonærvalgte styremedlemmene i henhold til den rekkefølge som blir fastsatt av generalforsamlingen i forbindelse med valget. Varamedlemmenes funksjonstid er ett år.

§6
Valg som skal gjøres av generalforsamlingen, herunder suppleringsvalg, forberedes av en valgkomité bestående av minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. I tillegg kan velges inntil tre personlige varamedlemmer. Generalforsamlingen vedtar instruks for valgkomitéens arbeid. Daglig leder eller andre ansatte i selskapet kan ikke være medlem av valgkomitéen. Funksjonstiden for medlemmene i valgkomitéen er ett år. Valgkomitéen skal avgi sin innstilling til styret minst fire uker før avholdelse av generalforsamlingen.

§7
Ingen kan eie aksjer som representerer større andel av aksjekapitalen eller avgi flere stemmer, enn hva som følger av reguleringen for en børs eller et verdipapirregister, herunder de til enhver tid gjeldende konsolideringsregler. Likestilt med aksjeeie regnes erverv av rett til å bli eier av aksjer når dette må anses som reelt erverv av aksjene. Begrensningene gjelder ikke i den utstrekning departementet har gjort unntak fra lovens eier- eller stemmerettsbegrensninger.

§8
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Generalforsamlingen skal behandle og avgjøre:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
  2. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når styret, kontrollkomitéen, selskapets revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tyvendedel av aksjekapitalen, krever det.

Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ikke sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§9
Selskapets aksjer er fritt omsettelige med de begrensninger som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

§10
I generalforsamlingen gir hver aksje én stemme med de begrensninger som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Kontakt oss

Geir Heggem

Geir Heggem

Økonomidirektør konsern og IR
+47 22 34 17 22
+47 95 23 88 11